Due Diligence

Translation dark

Due Diligence

Due Diligence is een professioneel onderzoek naar de administratie, boekhouding, contracten, personeel, staat van onderhoud etc. van een te verkopen bedrijf. Een Due Dligence onderzoek, ook wel DD genaamd, wordt uitgevoerd als koper en verkoper een intentieovereenkomst hebben ondertekend.

Aan een Due Diligence gaat het een en ander vooraf. Na de eerste kennismaking en onderhandelingen is tussen de koper en de verkoper van de betreffende onderneming te koop een voorlopig akkoord tot stand gekomen; de intente tot overname van het bedrjf voor eeen bepaalde prijs, zeg € 1.000.000 per 1 januari van het kalenderjaar. Mits.....inderdaad, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De Due Diligence moet bevredigend verlopen; het onderzoek moet uitwijzen dat de informatie die verstrekt is door de verkoper correct is. In veel gevallen is een ontbindende voorwaarde dat de koper een passende financiering kan verkrijgen. In de Intentieovereenkomst worden deze condities als ontbindende of opschortende voorwaarden opgenomen.

Due diligence: professioneel onderzoek

De Due Diligence wordt vrijwel altijd uitgevoerd door een register accountant, bij kleinere bedrijfsovernames ook wel door een accountant. Het is ten zeerste aan te bevelen om het onderzoek te laten plaats vinden door een professional. Die zal weten welke vragen hij moet stellen, waar te zoeken en de informatie te wegen en de gevolgen er van te kennen. Aan de accountant of bedrijfsovername adviseur van de verkopende partij wordt door de accountant van de koper vooraf een vragenlijst overlegd. Deze vragenlijst wordt beoordeeld op redelijkheid en vervolgens worden de antwoorden op de vragen voorbereid, zodat het onderzoek efficiënt kan verlopen. Het komt voor dat het Due Diligence onderzoek zwaarder dan redelijkerwijs nodig wordt ingezet en uitgevoerd, om welke reden dan ook. Het is daarom zaak om tevoren de vragen niet alleen te beoordelen op relevantie maar ook af te spreken hoe lang het onderzoek zou mogen duren.

Nieuwe onderhandelingen

Worden er substantiële afwijkingen geconstateerd dan dient de oorzaak hiervan onderzocht te worden. Is er sprake van opzet, of een administratieve vergissing ? Belangrijker: zin hoeverre zijn de afwijkingen structureel van invloed op de waardering van de onderneming, zowel financieel als organisatorisch of commercieel? Zijn op grond hiervan nieuwe onderhandelingen nodig?

Wilt u meer informatie over Due Diligence onderzoek bij bedrijfsovername of anderszins, wellicht een waardebepaling bedrijf vooraf, neem dan contact op met BusinessPartners voor een informatief gesprek.